Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Aktuálne informácie - NOVÉ !NOVÁ VÝZVA VEGA 2022

25. 01. 2021

Od 1. apríla 2021 bude možné podávať žiadosti o príspevok na riešenie projektov so začiatkom riešenia v roku 2022 prostredníctvom informačného systému e-VEGA. Znenie novej výzvy je zverejnené v položke Výzva na podávanie žiadostí.

 

Zasady rozpisu finančých prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2021

25.01.2021

V položke Zásady financovanie projektov VEGA sme zverejnili Zásady rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2021, ktoré boli schválené Predsedníctvom SAV dňa 14 januára 2021.

 

Výsledky hodnotenia projektov vo  výzve VEGA 2021

30.11.2020

Na webovej stránke VEGA v položke menu Výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGA boli zverejnené výsledky vstupného hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

 

Finančné správy projektov VEGA za rok 2020

23.10.2020

V položke Pokyny pe vedúcich projektov sme zverejnili aktualizované pokyny k vyplneniu finančných správ projektov, ktoré boli financované v roku 2020 na SAV.

 

Pokyny pre podávanie záverečných správ projektov VEGA -predĺžený termín do 31.03.2021

13.10.2020

V položke Pokyny pre vedúcich projektov sme zverejnili aktualizované pokyny k vyplnenie a podávaniu záverečných správ projektov VEGA v predĺženom termíne. Pokyny sú k dispozícii aj v IS e-VEGA.

 

Rozpis finančných prostriedkov na riešenie projektov VEGA na SAV v roku 2020

19.05.2020

V položke Financované projekty VEGA zo SAV sme zverejnili rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV, ktorý schválilo Predsedníctvo SAV dňa 14.05.2020 uznesením č. 1007.C.

 

Výsledky záverečného hodnotenia projektov končiacich k 31.12.2019

27.04.2020

V informačnom systéme e-VEGA sme sprístupili  záverečné hodnotenie riešenia projektov, ktoré ukončili riešenie k 31.12.2019. Komisie VEGA zhodnotili výstupy riešenia projektov podľa kritériií, ktoré sú zverejnené v položke Kritériá záverečného hodnotenia.

 

Zisťujeme záujem o prerušenie riešenia projektu VEGA

15.04.2020

V súvislosti s riešením Vášho projektu v podmienkach pandémie COVID-19. zisťujeme Váš záujem o prípadné prerušenie riešenia projektu, pokiaľ Vám objektívne okolnosti v riešení bránia. Vedúcemu projektu bol zaslaný mail s požiadavkou o stručné zdôvodenie prerušenia projektu VEGA. Informáciu nájdete aj v položke Opaternia VEGA pre činnosť v mimoriadnom režime.

 

Predĺženie termínu na predkladanie projektov vo výzve VEGA 2021

09.04.2020

Predlžuje sa termín na predkladanie projektov VEGA v novej výzve VEGA 2021, so začiatkom riešenia v roku 2021, a to do 29. mája 2020, do 14,00 h.  V položke Výzva na podávanie žiadostí  sme zverejnili všetky informácie, ktoré súvisia s preĺžením termínu na podávanie projektov.

 

Opatrenia VEGA pre činnosť v mimoriadnom režime

09.04.2020

V položke Opaternia VEGA pre činnosť v mimoriadnom režime sme zverejnili súbor opatrení, ktoré prijalo Predsedníctvo VEGA v súvislosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou na Slovensku.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

05. 02 2020

V novej položke Často kladené otázky sme zverejnili otázky a odpovede týkajúce sa podávania, hodnotenia, riešenia a financovania projektov VEGA na SAV.