Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Odbor vedy a výskumu


Referát projektov VEGA:

- zabezpečuje práce súvisiace s činnosťou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV (ďalej len VEGA),
- vykonáva správcu agendy VEGA za SAV,
- vykonáva kontrolnú činnosť dokumentácie projektov VEGA,
- vykonáva rozpis finančných prostriedkov na projekty VEGA,
- v spolupráci s Odborom informačno-komunikačných technológii spravuje informačný systém e-VEGA,
- zabezpečuje realizáciu vednej politiky SAV vo výskumnej oblasti,
- zabezpečuje prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu SAV za projekty VEGA a ostatné domáce projekty, okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
- v spolupráci s ďalšími útvarmi Ú SAV zabezpečuje vyhodnocovanie využitia prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie vedeckých a vedecko-technických projektov okrem projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

Vedúca referátu:
Ing. Bibiána Remiarová, PhD.
Telefón: +421 2 57510 123
Fax: 02/57510609
E-mail: remiarova@up.upsav.sk