Slovenská akadémia vied
Veda je budúcnosť / Science is the future

Aktuálne informácie24.05.2024

Hodnotenie novej výzvy VEGA 2025

Dňa 30. apríla 2024 bola uzávierka na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie nových projektov. V súčasnosti prebieha hodnotenie žiadostí.

Základné pravidlá hodnotenia žiadostí:

Vstupné hodnotenie projektov sa vykonáva v rámci dvoch kôl výberu. Príslušná komisia VEGA pri hodnotení podaných žiadostí o finančný príspevok na nový projekt VEGA postupuje podľa kritérií vstupného hodnotenia projektov, ktoré sú zverejnené na webovom sídle VEGA na SAV. Pri hodnotení sa berie do úvahy najmä kvalita publikačnej činnosti vedúceho projektu, resp. aj zástupcu vedúceho projektu, primeranosť a opodstatnenosť finančných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy, metodológia a veľkosť riešiteľského kolektívu, či projekt má charakter základného výskumu a či odborne patrí do náplne danej komisie. V prípade negatívneho posúdenia vyradí takúto žiadosť z ďalšieho hodnotenia.